Bra att veta | Solskydd Stockholm

Definitioner av solskyddsparametrar

Absorption av synligt ljus

Den mängden av synligt ljus ett glassystem (fönsterfilm) absorberar.

Reflektion av synligt ljus

I procentandel, den mängd av synligt ljus som ett glassystem reflekterar. Ju högre reflektionstalet är, desto bättre är solskyddet mot bländning. Solfilm som reflekterar mycket har hög reflektionstal och är normalt mörkare.

Genomsläpp av synligt ljus

I procent, den mängd av synligt ljus som ett glassystem släpper igenom. För att bevara naturlig dagsljus bör man använda ett högre transmissionstal och för att motverka bländning bör man välja ett mindre tal.

U-värde

Måttet på mängden av värme som kommer igenom en fönsterfilm som baseras på inomhus och utomhus temperaturen. En låg värmeöverföring har ett lågt U-värde. För att ha kontroll på temperaturen bör man titta efter låga U-värden.

Ultraviolett ljus

Kraftfulla vågländer som är osynliga för det mänskliga ögat men finns i solljuset (längre än röntgenstrålning men kortare än synligt ljus). Detta ljus kan fördelas i tre olika typer: UV-A, UV-B och UV-C. Den farliga typen är UV-B, som ger oss solbränna men kan också orsaka hudcancer. Vår solfilm i Stockholm blockerar upp till 99% av detta skadliga ljus.

Emissionsvärde

För att minska värmeförlusten inomhus så bör man välja film med låg emissionsvärde. Värdet är baserat på förmågan en solfilm har för att reflektera eller absorbera strålningsvärme. Värmen som stannar inomhus (reflekteras tillbaka) är emissionsvärdet när det gäller fönster med film.

Lågemission

För att minska värmeförluster bör man titta efter filmer med låg emissionsvärde, solfilm isolerar bättre. Beläggningen på fönsterfilmen som minskar värmeförlusten är lågemissionen.

Solenergiabsorptionen av solfilm till fönster

Den mängd solenergi som omvandlas till värme efter att ha absorberats av glassystemet. Det är viktigt att ni tar kontakt med oss för en utvärdering av era behov och ändamål. Ju lägre solenergiabsorption desto lägre värde i i en fönsterfilm.

Solenergi

Infraröd och ultraviolett strålning där båda tillhör det synliga ljuset men skiljer sig åt med olika våglängder. Vi upplever de som värme eller ljus. Ultraviolett strålning kan skada vår hud och ge s.k. solskador och kan bleka föremål som möbler etc.

Solfaktor på fönsterfilm (solfilm)

Fönsterfilmens solskydd beror på detta värde. Om solfaktorn är låg så innehar en solfilm bättre solskydd. Solfaktorn är den mängd av solenergin som kommer igenom eller absorberas och återgår in i byggnaden.

Total solenergireduktion (TSER)

Ju högre TSER värde desto högre kapacitet har solfilmen på fönstret, att avfärda solenergi. D.v.s. synligt ljus som består av UV-strålning samt infraröd strålning.

Solenergi reflektion

Den procentandel av solenergi som reflekteras utåt av en solfilm. Ett högt reflektionsvärde har hög värmereflektion och därmed reducerar värmen inomhus. Våra utbildade montörer kan alltid hjälpa till att rekommendera den filmen som passar er bäst.

Solenergigenomsläpp

I procentandel, solenergin som kommer igenom en solfilm. Om värdet är högt i detta syfte, så släpps det igenom mer solenergi av fönsterfilmen.

Optisk kvalitetsstandard

1. Plant glas

Plant glas med applicerad film förväntas inte ha samma optiska kvalitet som glas utan film. Följande kriterier är tillämpliga endast på den monterade filmen, inte på defekter i glaset.

2. Torkningstid

Det tar tid för monterad film att uppnå full vidhäftning, eftersom appliceringen sker med hjälp av såplösning. Överskottsvattnet pressas ut, men en viss rest finns alltid kvar mellan glaset och solskyddsfilmen efter monteringen. Den tid det tar för filmen att uppnå full vidhäftning kallas torkningstid. Vidhäftning och genomskinlighet kommer under den här tiden att öka gradvis. Torkningstiden är direkt relaterad till filmens tjocklek. Den visuella torkningstiden kan variera beroende på klimatförhållanden.

3. Optisk kvalitet

Den optiska kvaliteten kan inspekteras redan innan full visuell sättning uppnåtts. I tabell 1 ges en vägledning om vanliga visuella sättningstider. Det bör noteras att saker som vattenbubblor, förvrängningar eller dimningar, på grund av vatten, under denna period inte skall betraktas som defekter.

4. Inspektion

Glaset med applicerad film skall betraktas i rät vinkel, inifrån, på ett avstånd inte understigande två meter. Inspektion skall ske i vanligt dagsljus, inte i solljus, varvid normal genomsiktlighet skall erfaras över hela objektets yta, förutom hos ett 50 mm brett band runt kanterna.

5. Applikation av fönsterfilm

Applikation skall anses acceptabel om följande fel inte är påtagliga (borträknat de visuella sättningsfel som redovisats ovan). Smutspartiklar, hack och revor, hår och fibrer, luftbubblor, fingeravtryck, vattendisighet, bindemedelsklumpar, lösa hörn, dragningar i filmen, skrynklor, insekter, avskrapningar och repor. Inspektion kan göras inom en dag efter montering.

6. Inspektion av band

Det 50 mm breda bandet runt objektets kanter skall inspekteras på samma sätt som under 3 och 4, men en liten mängd partiklar får anses acceptabla där de mindre goda förutsättningarna hos ramen ursäktar ett mindre avsteg från de höga krav som annars etersträvas.

7. Kantspringor

Kantspringor är normalt 1-4 mm breda. Detta möjliggör utpressning av det vatten som används vid applicering, samt förhindrar att filmens kanter repas upp av kontakt med karmen. Kontakt med karmen är ett monteringsfel som kan leda till att filmen lossnar. Hos tjockare film är kantspringorna normalt 1-4 mm, men 1-5 mm är acceptabelt för solfilmstjocklekar ≥ 175 μ. För kombinerade sol- och skyddsfilmer gäller samma standarder.

8. Skarvning

Skarvning av solfilm är nödvändig när stora glasytor behandlas. Detta berör de glasytor vars mått horisontellt och vertikalt överskrider filmens största bredd. Skarven i sig skall inte ses som en defekt. Linjen skall vara rak, och parallell med kanten på en av glasytans ramar. De två filmbitarna får ligga kant i kant och skall vara näraliggande men inte överlappande. Det största avståndet mellan styckena skall vara en millimeter. Filmer tunnare än 50μ får skarvas överlappande, skarvade eller kant i kant.

9. Reflexer

Det skall noteras att synliga reflexer kan förändras genom montering av solfilm till fönster. Detta är i synnerhet fallet hos filmer med lager innehållande metall eller metallegeringar. Detta är inte en defekt utan en effekt av det hög prestanda beläggningar som används i filmen.

10. Märkning

Filmer för säkerhetsändamål med avseende på ”BS6262 part 4 Safety” skall vara korrekt märkta i enlighet med relevant Brittisk standard (BS6506).

Tabell 1

Filmtjocklek (μ) Torkningstid (dagar)
- 100 30
100-200 50
200-300 100
>300*(ej över 452μ) 140

Tabell 2

Filmtjocklek (μ) Torkningstid (dagar)
Solskyddsfilm 25
Sec 2 mil 50
Sec 4 mil 100
Sec 7 mil 175
Sec 8 mil 200
Sec 11 mil 275
Sec 12 mil 300

Även om stor möda lagts vid att presentera uppdaterad information är denna information från The Glass and Glazing Federation , utgivet i syfte att ge vägledning, och inget ansvar tas för några häri givna råd, eller konsekvenser som kan följa där av. Allt sådant ansvar från The Glass and Glazing Federation’s sida avsäges härmed uttryckligen.

Utvändiga installationer

Montera solfilm på isolerglas

Dubbel och trippel isolerglas är väldigt vanligt i dagens byggnader, detta innebär ett stort problem när det gäller installation av solskyddsfilm. För att undvika att glaset går sönder eller att gummi tätningen spricker, bör solfilmen alltid installeras på utsidan av fasta trippelglas. I många fall ärr enen utvändig installation att rekommendera även på dubbla isolerglas. För att undvika att glaset går sönder när en mörk solfilm ska installeras.

Utvändiga installationer

Utvändiga installationer kräver att montören tar hänsyn till väder och temperatur både före och efter en installation för att undvika att filmen skadas. Många företag lämnar in offerter på utvändiga jobb under höster, men jobben beställs inte förrän under vintern. Då är det väldigt viktigt att planera in dessa installationer först efter att risken för frysgrader är helt borta. Det är viktigt att förstå varför. Efter att filmen har installerats finns det, oavsett hur hårt du har pressat, alltid ett tunt lager med vatten kvar mellan filmen och glaset. Denna vätska torkar snabbare på vissa områden än andra, vilket resulterar i små bubblor med vatten. Man kan säga att filmen får utseende som ett apelsinskal under härdnings process. Detta är helt normalt på alla typer av filmer och det kommer att försvinna lite för varje dag under torktiden. Tjockleken på filmen och ur noggrant man har pressat ut vattnet påverkar torktiden. Torktiden på en vanlig solfilm är normalt 30 dagar. De kraftigare säkerhetsfilmerna har en längre torktid.

Risk för frysgrader

Om det finns risk för frysgrader efter installation, kan kvarvarande vatten under filmen ställa till med problem. När vatten fryser till is, expanderas det. Vattenblåsor som uppstår under torkprocessen kommer att frysa till is och expandera, viket kan skada polyestern eller klistersystemet i filmen. Den här typen av skada ser ut som vita ringar i ytterkanten av blåsorna och även om vattnet troligtvis försvinner när vädret blir varmare, så kommer inte de vita ringarna att göra det. Det finns en liten risk för skador på film som är installerad på insidan av ett enkelt glas om inte rätt monteringsteknik används. Det är viktigt att man pressar ut vattnet ordentligt för att undvika att stora vattenblåsor uppstår. Försäkra er alltid om att det är varmt på glasets insida under de första 30 dagarna efter att installation. Om det finns någon som helst risk att kvarvarande vatten fryser efter installation så är rekommendationen att man avvaktar med installationen tills det blir varmare väder.

Viktigt att tänka på

Eftersom temperaturen kan börja sjunka till frysgrader på nätterna redan i början av november, är det viktigt att man slutför alla utvändiga montage med en marginal på minst två veckor innan det finns riskt för frysgrader. Detta för att förhindra att jobb måste göras om, vilket kan bli väldigt kostsamt. Samma två veckors marginal ska man tänka på inför våren, när temperaturen även då kan sjunka under frysgrader ända in i april. Garantin täcker inte frostskador på materialet. För att undvika vattenblåsor under solfilmen efter installation, använd rätt typ av installationsverktyg, bra utpressningsteknik och pressa ut så mycket vatten som det bara går. Tänk på att man behöver gå över de kraftigare laminaten många fler gånger än på de tunna. Se också installationsguiden för isolerglas i produktpärmen för mer information om vilken av Johnson Window Films filmer som kan användas för invändiga monteringar på dubbelt isolerglas.

Skötselråd för solfilm till fönster

De första veckorna efter installationen

Under de första fyra veckorna, vid installation av solskyddsfilm, och upp till 10 veckor vid installation av skyddsfilm, säkerhetsfilm eller frostfilm härdar filmen tillsammans med glaset. Det innebär att kvarstående vatten mellan filmen och glaset tränger igenom laminatet och långsamt avdunstar. (kvarvarande vatten märks ibland som små blåsor eller en apelsinskalsliknande yta).

Skydds- och säkerhetsfilmer uppnår sin slutliga säkerhetsfunktion först efter fullständig torkning.

Under torkningsprocessen bör man undvika att putsa fönstren.

Hur rengör man solfilmen?

Om man följer fåtal grundregler är det enkelt att rengöra filmbelagda fönster:

  • Använd en mjuk och ren trasa eller en ren syntetisk svamp.
  • Använd vatten med diskmedel eller normalt fönsterputs medel.

Dekaler

Man bör undvika att sätta dekaler på filmen. Detta gäller framför allt för dekaler som senare skall tas bort. Häftämnen kan skada solfilmen på fönstret och lämna färgfläckar efter sig när dekalen avlägsnas. Vid installation av solfilm där det finns larmsystem med larmtrådar kan man montera filmen över trådarna, men man måste vara försiktig så man inte skar tråden. Sitter det däremot sensorer på glaset, måste man skära ut hål för dem i filmen eftersom sensorerna måste ha kontakt med glaset för att fungera.

Vilken livslängd har solfilmen?

Den effektiva livslängden för en fönsterfilm kan vara mycket olika. Den beror på filmtyp, glastyp, fönsteregenskaper och fönstrets vädersträck och lutning. Som normal livslängd kan ca 12 till 15 år antas. Vi ger garanti med avseende på materialskador och materialförändringar som kan återföras till produktionen eller materialet. Denna garanti sträcker sig upp till 10 år. Utomhusfilmer utsätts för mycket kraftig miljöinverkan, därför är garanti för vertikalt installerade utomhusfilmer 5 år.

Kan solskyddsfilm/frostfilm skada mina krukväxter?

Om krukväxter får tillräckligt mycket lust tar de i regel inte skada av att man filmbelägger fönstren. Tillväxt och blomning kan emellertid fördröjas. Det kan ta några dagar för växterna att anpassa sig till de nya ljusförhållandena efter filmmonteringen. Andra växter, som inte tål direkt soljus, kan till och med trivas bättre efter installation av solskyddsfilm. Eftersom det inte går att ge några generella anvisningar beträffande solskyddsfilmernas inverkan på krukväxter är det bäst att före applikation av filmen genomföra ett test: Ställ krukväxten några dagar på en plats med mindre solljus och se hur den reagerar. Är du osäker kan du få information på plantskolor och trädgårdsbutiker om en krukväxt behöver mer eller mindre ljus.

Skydd mot UV strålning

Solfilm blockerar 99% av UV-Strålningen

Solskyddsfilmer innehåller ett UV-filter som absorberar nästan all ultraviolett strålning som når fönster och glasdörrar. Såväl ultraviolett strålning som synligt ljus (framför allt i det vita och blå våglängdsområdet) är en starkt bidragande orsak till blekning av golv, mattor, draperier och andra inredningsobjekt i bostäder och på arbetsplatser. Solskyddsfilm kan flerfaldiga livslängden på färgen hos föremål som utsätts för solljus. Det är emellertid inte bara solinstrålning som bidrar till blekning.

Följande faktorer utgör gemensam orsak till blekning av färger:

  • Synligt ljus
  • Värme och fukt
  • Kemiska ångor
  • Materialålder
  • Materialkvalitet
  • Värme och fukt

Rent praktiskt kan det finnas följande tilläggsorsaker:

  • Otillräcklig ventilation
  • Spotlights, halogenlampor och lysrör som avger ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning reflekteras av fasta material som byggnader, gator och träd. Därför kan även affärslokaler som ligger i skugga ha problem med blekning. Klart enkelglas (3-6 mm) filtrerar bort 23-28 % av den ultravioletta strålningen. Isolerglas är något effektivare, här filtreras 36-42 % bort. Solskyddsfilmer eliminerar 99 % av den ultravioletta strålningen (i våglängdsområdet mellan 300 och 380 nanometer).


Olika typer av klarglas filtrerar bort 13-29 % av solens värmestrålning. Solskyddsfilm eliminerar upp till 80 % av solens värmestrålning. Skyddsfilm för minskning av värme- och ljusinstrålningen kan levereras som både klar, tonad, reflekterande eller halvreflekterande, i olika färger och nyanser.

Solskyddsfilm kan dämpa både värmestrålning, synligt ljus och framförallt UV strålning, och räknas därför som den mest effektiva produkten för att undvika blekning av material. Ingen solskyddsprodukt kan fullständigt eliminera problemet med blekning men solskyddsfilm erbjuder emellertid maximalt skydd mot både ultraviolett strålning, värme och solljus.

För att ytterligare minska blekningsproblemet kan man efter installation av sol- och skyddsfilmer kontrollera värmekällor och artificiella ljuskällor i lokalen. När det gäller neonrör har det visat sig effektivt att göra rör av splitterskyddsfilm och skjuta dessa över neonrören i samband med installation.